Tiếng Nhật Cơ Bản khóa học

Most popular
Trending

Tất cả Tiếng Nhật Cơ Bản khóa học

8 khóa học
Xem dạng
Sơ cấp

Lớp HG141 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

9.000.000

Lớp HG141 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG252 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

10.000.000

Lớp HG252 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG251 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

10.000.000

Lớp HG251 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG154 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Chiều) – HN, HCM (KTX)

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

12.000.000

Lớp HG154 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Chiều) – HN, HCM (KTX)

42 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG153 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Sáng) – HN, HCM (KTX)

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

12.000.000

Lớp HG153 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Sáng) – HN, HCM (KTX)

42 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG152 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

9.000.000

Lớp HG152 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG151 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

9.000.000

Lớp HG151 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Cho người mới bắt đầu – N5

Nắm vững kiến thức của N5 Toàn bộ cấu trúc ngữ …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Cho người mới bắt đầu – N5

170 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N5
Toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 25 bài Mina no Nihongo
800 từ vựng tiếng Nhật
Hơn 100 chữ Kanji làm tiền đề vững chắc để học lên các trình độ cao hơn
0949006126
Liên Hệ