Offline khóa học

7 khóa học
Xem dạng
Sơ cấp

Lớp HG141 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

9.000.000

Lớp HG141 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG252 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

10.000.000

Lớp HG252 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG251 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

10.000.000

Lớp HG251 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG154 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Chiều) – HN, HCM (KTX)

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

12.000.000

Lớp HG154 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Chiều) – HN, HCM (KTX)

42 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG153 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Sáng) – HN, HCM (KTX)

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

12.000.000

Lớp HG153 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Sáng) – HN, HCM (KTX)

42 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG152 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

9.000.000

Lớp HG152 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Sơ cấp

Lớp HG151 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

9.000.000

Lớp HG151 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
0949006126
Liên Hệ